STUDIEDAG VLAAMS INSTRUMENTENDECREET 2018


Dinsdag 6 november, Crowne Plaza – 09.00-16.30

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering opnieuw het voorontwerp van het Instrumentendecreet goed. Het decreet is een opstap naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en omvat een uitbreiding van het huidige instrumentarium om projecten nog flexibeler te realiseren. Op deze studiedag geven dé publieke en juridische experten u een actueel overzicht van het decreet en de meest relevante instrumenten: planschade-planbatensysteem, herverkaveling en verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR).  U krijgt in 1 dag een actueel en helder overzicht van de ingewikkelde, maar zeer relevante materie!

Highlights

  • Huidige stand Instrumentendecreet door raadgever Kabinet Joke Schauvliege
  • Link met Decreet Landinrichting door VLM
  • Verhandelbare ontwikkelingsrechten & VCRO
  • Activiteitencontracten en -convenanten
  • Vergoedingen en Heffingen

Organisatie

Fiscale Update Vastgoedontwikkeling

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Programma

Onthaal

Inleiding door moderator

Op 20 juli dit jaar keurde de Vlaamse Regering opnieuw het voorontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium (het Instrumentendecreet) goed, hetwelk nu voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Jan Bouckaert, partner Stibbe Advocaten, opent de studiedag en geeft naast een dagoverzicht het hoe, wat en waarom van het Instrumentendecreet en wat de perspectieven zijn voor de toekomst.

Huidige stand van zaken Instrumentendecreet

Johan Uytdenhouwen, raadgever Ruimtelijke Ordening Kabinet Vlaams Minister Joke Schauvliege, geeft de huidige stand van zaken met betrekking tot het Instrumentendecreet, een overzicht van de krachtlijnen van het Instrumentendecreet en de afstemming met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

Link Instrumentendecreet met decreet landinrichting

Hilde Van Leirsberghe, diensthoofd projectondersteuning Vlaamse Landmaatschappij (VLM), bespreekt aan de hand van enkele cases het geïntegreerd grondbeleidsinstrumentarium en gaat dieper in op enerzijds het nieuwe grond- en pandenbeleid en anderzijds de link tussen het Instrumentendecreet en het Decreet Landinrichting.

Instrumentendecreet: standpunt VVP

Miranda Coppens, diensthoofd Ruimtelijke Planning, Provincie Antwerpen, namens Vereniging Vlaamse Provincies (VVP), verzorgt een presentatie die handelt over het ontwerp Instrumentendecreet vanuit het standpunt van de VVP. Daar komen onder andere de visie, voor- en nadelen, gevolgen en aanbevelingen aan bod komen, gebaseerd op de ervaring en knowhow binnen de verschillende provincies en aangevuld met een aantal praktijkcases.

Lunch

Verhandelbare ontwikkelingsrechten & afwijkingsmogelijkheden VCRO

Jan Bouckaert, partner Stibbe Advocaten, gaat enerzijds in op de gecompliceerde materie van het verhandelen van bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaalde functie op een bepaalde locatie in Vlaanderen. Ofwel de mogelijkheid om ontwikkelingsrechten op gronden te ruilen. Hij geeft anderzijds een kritische kanttekening bij de ‘strikte’ regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en bespreekt de (nieuwe) afwijkingsmogelijkheden die daarin voorzien zijn, betreffende complexe projecten, alsmede de laatste wetgevende evoluties.

Activiteitencontracten en -convenanten

Steven Verbeyst, aspirant FWO, Publiekrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven. Aan de hand van praktijkcases bespreekt hij de nieuwe instrumenten van activiteitenconvenanten en -contracten binnen het Instrumentendecreet. Denk aan het beoogd gebruik (tijdelijk toestaan van zonevreemde functies) en het reconversievraagstuk van vrijgekomen gebouwen zonder gebruikswaarde voor landbouw. Dit systeem leunt aan bij een burgerrechtelijke benadering met een convenant (beleidsovereenkomst) in plaats van de klassieke vergunningverlening.

Vergoedingen en heffingen binnen het Instrumentendecreet

Wie zijn bouwgrond door herbestemming in waarde ziet verminderen krijgt door het instrumentendecreet recht op volledige schadevergoeding gebaseerd op de actuele verkoopwaarde van grond ipv de geactualiseerde aankoopwaarde van grond. Bastiaan Schelstraete, senior associate Stibbe Advocaten bespreekt op boeiende wijze de actuele materie inzake de diverse vergoedingen en heffingen binnen het Instrumentendecreet.

Discussie en afsluiting

Netwerkdrink

Organisatie

Fiscale Update Vastgoedontwikkeling

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.