BRV & toekomstproof maken van steden en gebouwen

Kom naar de studiedag Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2019

Op 20 juli 2018 is de insteek het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Wat zijn de gevolgen voor uw vastgoedpraktijk? En waar liggen uw opportuniteiten?

Op deze studiedag krijgt u een update van alle actuele en voorziene wijzigingen in BRV en het Omgevingsrecht.

Daarnaast kijken we vooral naar het toekomstbeeld van de BRV: de verdere verstedelijking. Want onze steden worden nu al moeilijker bereikbaar en we hebben toenemend wateroverlast en zelfs hittestress. Hoe spelen we daar slim op in? Hoe kunnen wij onze gebouwen en steden toekomstproof maken? Dat hoort u op deze studiedag.

 

Wanneer: 2 april 2019
Waar: Crowne Plaza, Antwerpen

Organisatie:

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2019

Programma

09.00 uur

Onthaal

09.30 uur

Strategische visie BRV

Simon De Boeck, raadgever Ruimtelijke Ordening Kabinet Vlaams minister Joke Schauvliege, geeft de huidige stand van zaken inzake de op 20 juli 2018 goedgekeurde ‘Strategische Visie’ van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Deze omvat het toekomstbeeld en een overzicht van de strategische doelstellingen.

Voorziene & recente wijzigingen omgevingsrecht

Pieter-Jan Defoort, advocaat-partner LDR Advocaten, geeft u een actueel overzicht van alle wijzigingen inzake het Omgevingsrecht. Hij presenteert hoofdlijnen de samenhang en structuur, waarbij hij de Codextrein, het Vlaams Instrumenten Decreet en VCRO aansnijdt. Vervolgens bepreekt hij de voorontwerpen van:

  • Wijzigingsdecreet ontwikkelingsmogelijkheden woonreservegebieden
  • Decreet bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie.

11.15 uur

Break

11.30 uur

Betonrapport Vlaamse gemeenten en provincies

Het betonrapport laat zien dat de meeste gemeenten nog steeds erg kwistig omgaan met de open ruimte. Een veertigtal gemeenten bouwt echter al zuiniger. Met dit cijfermateriaal kan elk gemeentebestuur afwegingen maken voor een duurzame en leefbare ruimtelijke ordening: Waar kan er verdicht worden? Welke bouwgronden worden beter geschrapt? Frederik Mollen, expert ruimte bij Natuurpunt, bespreekt de pijlers van het betonrapport op basis van de 5 indicatoren (ruimtebeslag, verhardingsgraad, betonsnelheid, leefdichtheid en betronrisico) en link met het BRV.

BRV en de Vlaamse Waterhuishoudingsproblematiek

Vandaag de dag is reeds meer dan 30% van het Vlaamse grondgebied bebouwd en is 14% van Vlaanderen effectief bedekt met ondoordringbare materialen, tegenover 2% als Europees gemiddelde. Meer verharding betekent minder eenvoudige infiltratie van het water in de grond en dus meer problemen van wateroverlast en verdroging.
Prof. Patrick Willems, hoogleraar stedelijk en rivierhydraulica KU Leuven, bespreekt de impact van het BRV op enerzijds de vergroting van de waterbuffercapaciteit en anderzijds op rioleringen en rioleringsprojecten.

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

BRV Milieutechnisch: materialen & energieprestatie

Inzicht in de energie- en materiaalstromen in en door steden en het begrijpen van de gerelateerde milieu-impact liggen aan de basis van het evolueren naar duurzame steden. Prof. Karen Allacker, hoogleraar bouwkunde en milieueconomie KU Leuven, beschrijft de belangrijkste milieueffecten gerelateerd aan steden (zoals fijnstof emissies, uitputting grondstoffen, schaarste aan land, kankerverwekkende stoffen en bodemverzuring) en hoe men deze kan verminderen. U hoort hoe getracht wordt de milieuprestatie van steden in de tijd te monitoren en sleutelprocessen en -actoren te identificeren.

Link BRV met duurzame mobiliteit en ruimte

Steden kunnen niet goed functioneren zonder goede verkeers- en vervoerssystemen. Voor een betere mobiliteit moeten we bereikbaarheid en leefbaarheid creëren: weer dichter bij elkaar gaan wonen, werken en winkelen. Meer rijstroken en technologie kunnen de pijn hooguit tijdelijk verzachten. De oplossing ligt in het verbeteren van de bereikbaarheid en in het samenbrengen van mensen zonder noodzakelijke overbruggingen van grote afstanden. Een robuust systeem waarbij mobiliteit en de gebouwde omgeving c.q. ruimte hand in hand gaan. Dr. Thomas Vanoutrive, docent aan onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling UAntwerpen, pleit voor vooruitstrevende ruimtelijke principes in het BRV.

15.30 uur

Break

15.45 uur

Hittestress: Een stad zweet niet

Een stad zonder groen en water kan niet zweten. En wie niet kan zweten raakt oververhit. Onze steden, verhard en centra van menselijke activiteit, zijn vaak warmer dan hun omliggende natuurlijke omgeving: tot maar liefst 8°C verschil. Door onophoudelijke stedelijke expansie en klimaatopwarming zullen steden als Brussel en Antwerpen tegen 2040 tot 15 keer meer hittestress kennen dan vandaag. Dr. Matthias Demuzere, CEO-founder van KODE (en affiliated researcher UGent en KU Leuven), presenteert een Vlaamse toekomstige stedelijkheid gebaseerd op groen, water en hoogbouw, dat hittestress tempert en kansen voor onze steden biedt.

16.30 uur

Discussie en afsluiting

16.45 uur

Netwerkdrink

 

Wanneer: 2 april 2019
Waar: Crowne Plaza, Antwerpen

Organisatie:

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2019