Gemeentelijke aanbestedingen in 2013 met 37% gedaald

140131-9

Het totaal aantal gemeentelijke aanbestedingen is van 2012 naar 2013 met maar liefst 37% gedaald.

Specifiek voor de uitvoering van wegenwerken bedroeg de daling 31%. Dat is gebleken uit een analyse van de databank van aanbestedingsberichten van de Confederatie Bouw. Traditioneel kennen de gemeentelijke investeringen een piek tijdens een verkiezingsjaar. Maar de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst erop dat de piek in 2012 lager lag dan bij de vorige gemeentelijke verkiezingen. Uit de evolutie van het aantal aanbestedingsberichten leidt de VCB bovendien af dat de gemeentelijke investeringen in 2013 nog sterker zijn gedaald dan bij vorige verkiezingen. Deze evolutie is nefast voor de tewerkstelling in de bouw en meer in het bijzonder bij wegenbouw- en infrastructuurbedrijven.

Lokale overheden vertegenwoordigen bijna de helft van al de overheidsopdrachten. Het aandeel van de federale overheid daarin bedraagt nog amper iets meer dan 10%. Door de opeenvolgende staatshervormingen is het aandeel van de regionale overheden in het totale pakket aan overheidsopdrachten gestegen tot 40% en meer. De Vlaamse regering heeft altijd gesteld een investeringsregering te willen blijven en heeft deze belofte tot nu toe kunnen waarmaken. Jaarlijks investeert de Vlaamse regering voor ongeveer 3,6 miljard euro. Die investeringen komen grotendeels de bouw ten goede.

Overheden investeren in transportinfrastructuur, scholen en ziekenhuizen, eigen administratieve gebouwen, gebouwen voor cultuur en sport en in sociale woningen. Uit een vergelijking van het aantal aanbestedingsberichten dat in 2012 is verschenen en het aantal dat in 2013 werd gepubliceerd, is gebleken dat het aantal aanbestedingsberichten vanwege de gemeenten forser is gedaald dan het algemeen gemiddelde, zowel voor alle overheidsopdrachten samen als specifiek voor de opdrachten voor wegenbouwwerken. Door hun groot aandeel in het aantal overheidsopdrachten trekken de gemeenten het gemiddelde ook zeer sterk naar beneden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 en 2000 bereikten de gemeentelijke investeringen nog een piek van meer dan 1% van het BBP. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ging de stijging niet verder dan 0,9% van het BBP. Als de gemeentelijke investeringen dalen zoals de evolutie van het aantal aanbestedingen aangeeft, dreigt hun aandeel tot nog amper 0,6% van het BBP te dalen.

Deze evolutie is vooral nefast voor de bedrijven die infrastructuur- en wegenwerken uitvoeren. Zij zijn bijna volledig afhankelijk van overheidsopdrachten. Uit de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank blijkt dat de aannemers van infrastructuur- en wegenwerken de situatie nu op alle fronten negatief beoordelen: zowel voor hun orderbestand als voor de verdere ontwikkeling van de prijzen en de verdere evolutie van de tewerkstelling.

Bron: bouwenwonen.net

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress