Belgische vastgoedsector blijft op hoog peil

Belgische vastgoedsector blijft op hoog peil

Ook na het recordjaar 2016 bleef de vastgoedactiviteit in ons land op een hoog peil tijdens het eerste semester van dit jaar. In de meeste landen van de eurozone namen de huizenprijzen sinds begin vorig jaar een duidelijke vlucht. De volatiliteit van de huizenprijzen in België was de afgelopen tien jaar lager dan in de andere landen van de eurozone. Dat blijkt uit de jongste Vastgoed Visie, een rapport dat Belfius Research zopas verspreidde.

Van januari t.e.m. april werden bouwvergunningen voor 7.303 residentiële gebouwen uitgereikt, een daling met 28,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. De evolutie van het aantal bouwvergunningen was de voorbije jaren vrij volatiel, waardoor best geen voorbarige conclusies worden getrokken op basis van deze cijfers. Tijdens de eerste vier maanden van vorig jaar werden bovengemiddeld veel bouwvergunningen toegekend, waardoor de daling voor 2017 spectaculair lijkt. Het twaalfmaandelijkse voortschrijdend gemiddelde is gedaald naar 3.630, maar blijft wel in de buurt van de trend sinds 2008, waarbij het aantal bouwvergunningen per maand grosso modo fluctueert rond de 4.000.

Toegekende residentiële bouwvergunningen per maand (België) + twaalfmaandelijks voortschrijdend gemiddelde.

De datareeks bouwvergunningen bevat ook informatie over de bewoonbare oppervlakte en die bevestigt dat de gemiddelde Belg een stuk kleiner woont dan vroeger. De gemiddelde bewoonbare oppervlakte per wooneenheid (huizen + appartementen) is gedaald van 129 m² in 1996 tot 93 m² in 2016. Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor deze trend: in de eerste plaats de toegenomen populariteit van appartementen ten nadele van klassieke woonhuizen, maar ook de verstedelijking, de vergrijzing, de duurdere bouwgronden en de strengere energienormen spelen een rol.

Jaar-op-jaar groei (%) van de consumentenprijzen en de residentiële vastgoedprijzen in België.

Huizenprijzen

Op basis van de gegevens van de notarissen bleef de vastgoedactiviteit tijdens het eerste semester van dit jaar op gelijke hoogte als in de eerste helft van 2016, een recordjaar inzake vastgoedtransacties. Na de beperkte daling in het eerste kwartaal is de gemiddelde prijs van de woonhuizen tijdens het tweede kwartaal in de drie gewesten van het land gestegen. In het tweede trimester van dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 239.251 €, een stijging met 1,1% ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Regionaal gezien werd de sterkste stijging vastgesteld in Wallonië, met gemiddelde prijzen die van 176.395 € naar 183.670 € evolueerden (+ 4,1%).

Volatiliteit van de huizenprijzen en het bruto binnenlands product (tweede kwartaal 2006 – tweede kwartaal 2016).

De gemiddelde verkoopprijzen van de huizen in Brussel en in Vlaanderen zijn stabiel met respectievelijk 434.606 € en 264.037 €. Bij de appartementen klom de gemiddelde prijs in Vlaanderen naar 224.493 € (+ 2,9% t.o.v. een jaar geleden) tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. In Wallonië en Brussel werd een gemiddelde prijs van respectievelijk 171.788 € (+ 2,4%) en 236.065 € (+ 1,5%) genoteerd.

Deze data van de notarissen bevestigen grofweg de trend die zich manifesteert in de residentiële vastgoedprijsindex van de federale overheidsdienst Economie. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar groeien de gemiddelde prijzen van zowel het bestaande vastgoed als nieuwbouwprojecten sneller dan de algemene consumenteninflatie. De vastgoedprijsinflatie op jaarbasis klom boven de 5% terwijl de gemiddelde inflatie de voorbije vier kwartalen 2,1% bedroeg.

Evolutie van de hypotheekrentes en de rente op Belgische overheidsobligaties.

Eurozone

De hogere huizenprijsinflatie beperkt zich niet tot België. In de meeste landen van de eurozone namen de huizenprijzen sinds begin 2016 een duidelijke vlucht. De combinatie van de lage rente en het economische herstel in de eurozone heeft de interesse in de koopmarkt aangewakkerd. Eind vorig jaar lag de gemiddelde prijs van een koopwoning in de eurozone 4,1% hoger dan begin 2016.

Vooral in Nederland en Duitsland gaat het hard met de huizenprijzen en klom de residentiële vastgoedinflatie tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar boven 6%. In Nederland komt op die manier de prijzenpiek van 2008 in zicht en waarschuwen sommige vastgoedanalisten voor oververhitting in bepaalde regio’s.

Wanneer we de volatiliteit van de Belgische huizenprijzen van de afgelopen tien jaar (tweede kwartaal 2006 tot en met tweede kwartaal 2016) vergelijken met die van onze buurlanden, zien we dat de huizenprijzen in ons land stabieler evolueerden. Vooral Spanje , Ierland en Nederland hadden sinds 2006 te maken met een variantie van de huizenprijzen die vaak een veelvoud was van de volatiliteit in de rest van de eurozone.

Aangezien de meeste landen in de eurozone profiteren van de huidige economische heropleving en onderhevig zijn aan hetzelfde gemeenschappelijke rentebeleid zoals het wordt uitgestippeld door de ECB, kan het verwonderen dat de huizenprijsinflatie zo sterk kan verschillen tussen de onderlinge landen. Toch zijn er nog voldoende landenspecifieke factoren die deze verschillen kunnen helpen verklaren. Zo worden de gemiddelde prijzen in Nederland en Duitsland hoger gedreven door de sterke internationale interesse voor de vastgoedmarkt in Amsterdam, Berlijn en Frankfurt.

Brexit

Belfius Research vermoedt dat het Brexit-dossier hier een belangrijke rol speelt, wat ook de komende jaren de vraag in deze steden kan ondersteunen. Bovendien werd in Nederland per 1 januari 2017 de wetgeving rond schenkingen versoepeld, wat vooral startende en jonge kopers met vermogende ouders in een verbeterde positie op de koopmarkt heeft gebracht.

Andere factoren die kunnen bijdragen tot een divergerend prijsverloop zijn o.a. de toestroom van nieuwe gezinnen, het investeringsklimaat, de belangrijkheid van de huurmarkt, de ouderdom van het bestaande huizenpark, de beschikbaarheid van bouwgrond en het tempo waaraan nieuwe bouwvergunningen worden toegekend.

Een excessieve volatiliteit van de huizenprijzen is nefast voor de economie omdat ze kan bijdragen tot een grotere vermogensongelijkheid. Zo wordt het voor startende kopers zonder financiële steun steeds moeilijker om een geschikt en betaalbaar koophuis te vinden. Dit kan op termijn leiden tot een overdreven verhoging van de schuldgraad bij de gezinnen.

Maar ook onder woningeigenaars leiden volatiele en regionaal divergerende huizenprijzen tot grotere vermogensongelijkheid. Zo maken het moment van kopen in een ‘boom-bust-cycle’ en de locatie van een koophuis een steeds groter verschil uit in de (potentiële) waardestijging van een huis. Bovendien impliceert een hogere prijsvolatiliteit ook een hogere kans op herfinancieringen en ‘defaults’ voor de financiële instellingen die de hypotheken hebben verstrekt.

Vooruitzichten

In de Vastgoed Visie van het eerste kwartaal dit jaar voorspelde Belfius Research dat de residentiële vastgoedprijsindex in 2017 met slechts 1,5% zou stijgen ten opzichte van 2016. De lange rente en de hypotheekrente zijn tijdens het eerste semester minder gestegen dan verwacht begin 2017. Aangezien de index volgens de statistieken van de federale overheidsdienst tijdens het eerste kwartaal groeide aan een jaartempo boven 5% past Belfius Research de prognose voor het volledige jaar 2017 naar boven aan.

Er wordt rekening gehouden met een minder spectaculaire klim van de prijzen in de tweede jaarhelft, maar toch rekenen de samenstellers van het rapport, de economisten Geert Gielens en Frank Maet, voor heel 2017 op een inflatie van de residentiële vastgoedprijsindex tussen 2 en 3% omdat het economische vertrouwen in België op een hoog peil zal blijven en de lange rente maar met mondjesmaat zal stijgen.

Bron: BouwKroniek

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress